‘U dottu e ‘u ‘gnuranti, ovvero la più famosa delle Parti di San Giuseppe

‘U dottu e ‘u ‘gnuranti, forse, la più famosa “Parte di San Giuseppe” recitata a Salemi (TP)

Premessa del redattore

Quella che segue è, forse, la più famosa “Parte di San Giuseppe”, la più accattivante sotto il profilo della recitazione polifonica, solitamente a due voci. Viene declamata nel giorno di San Giuseppe, senza particolari allestimenti scenografici; in questo caso, è la memoria orale che la fa da padrona e la singolare abilità di immedesimazione nel ruolo, l’intonazione vissuta e verosimile della parlata dialettale, le strategiche variazioni della voce dei narranti, in una sorta di climax, danno vita ad una espressione poetica popolare di degno valore, amata ancora oggi dai salemitani.

Prima parte

I protagonisti  (il dotto è, presumibilmente, giovane mentre l’ignorante è più anziano, ma non è del tutto certo e rilevabile) il battibecco poetico e l’intrattenimento degli astanti

 

 Il raccontatore viene invitato dalla famiglia che ha realizzato la “Cena” o si presenta insieme al “compare“ e, tra il serio e il faceto, da buon imbonitore, esordisce, in linea di massima, così:

Avi un saccu d’anni chi giriu lu munnu e nun l’aiu ancora truvatu a cu’ vaiu circannu

Ecco che, a questo punto,  interviene l’interlocutore – falso antagonista della scherzosa tenzone verbale:

Oh, cumpagnu meu, cca sugnu. Chista è ‘na liti chi facemu agn’annu

 

 In tal modo, comincia la schermaglia tra i due “attori“

 

Mimoria mi duna mi intillettu,

dunami curaggiu e bona menti mia,

scusati si c’è qualchi difettu

oppuru sbagliassi la mimoria mia,

si c’è qualchi pueta chi havi pettu,

si susi e duna spaddi a mia.

 

Lu pettu l’aiu eu e lena forti

vi sentu parlari e lu cori mi batti,

mi pari chi diciti cosi torti,

‘mparari vi vurria in ogni parti.

 

Tu voi ‘mparari a mia, vermi di terra!

ch’ ancora nun si natu

e ti vo’ fari ‘na sciarra.

Ma si t’attrappu, t’allavancu ‘nterra

‘ntesta ti li dugnu cu ‘na sbarra.

 

L’omo di ‘nterra nun s’ammazzatu mai,

caru cumpari, eu parlu cu vui

e mi pari chi pallati assai,

forsi chi la vostra menti nun v’arreggi chiui.

 

No, viriti chi m’arreggi e aiu menti fina

e sugnu dottu pi darivi scola,

sugnu un prufissuri di duttrina

‘mparari pozzu li pueti d’ora,

ti fazzu finu comu la farina,

chidda chi nesci di sutta la mola.

 

Cumpari, chi pallati senza frenu

ma chi vi pari chi lu munnu è chianu?

sceccu nun sugnu, vi pari ch’arrenu?

eu vi ‘nfasciassi cu lu liamaru. (1)

 

Lu liamaru servi pi l’ancinu, (2)

ti l’aiu dittu, cumpari, nun pallati sparu,

tegnu prudenza assai  stumatinu

e quannu scemu fora, arraggiunamu.

 

Ni l’avemu arraggiunari ‘cca presenti,

chi s’aiu raggiuni, lu sentinu tanti,

la vostra forza nun mi vali a nenti,

datu chi pallati accussì tranti,

 

(1) Liamaru: venditore di “liame” (cordame fatto di fibre vegetali, come la “disa” ecc.)

(2) Ancinu: strumento adunco che serviva ai mietitori per raccogliere di volta in volta il manipolo, ossia un piccolo fascio di paglia, di spighe o fieno

 

No, viri chi la mè forza è veru bona,

bona pi tia  e pi qualchi autra pirsuna

e sinni voi vidiri subitu la prova,

eu ti minuzzu comu li carduna.

 

Cumpari, chi parlati accussì a scoppu,

ma ‘mmagginati chi sugni qualchi cuccu ?

eu ‘nsacchetta tegnu lo vostru sciroppu,

chi quannu vi viu, pigghia e v’aggiuccu.

 

Cumpari, cu su sciroppu mi voi amminazzari,

 doppu chi t’aiu ‘mparatu, ‘ngnurantuni  ?

S’arrivu a pigghiari un tumminu di sali,

la tò peddi l’aiu a salari,

dda sutta lu suli.

 

Vui, a salari a mia, un ch’a sapiti,

picchì sugnu comu li pecuri smarriti,

chi si v’incocciu ‘nta diversi strati,

vi fazzu un saccu e mezzu di firiti.

 

‘Sti firiti chi tu a fari a mia,

nun sunnu nenti, eu ti dicu cca,

di frunti a tutta la genti.

Viri chi sugnu un pocu ‘ntiligenti

e puru liuni di farimi avanti

ah, si t’incocciu a quattr’occhi!!

 

Eu d’oggi  ‘nnanzi mi staiu vardignu,

mentri, cumpari, pallati cu sdegnu,

vui siti comu l’aranciu sanguignu

cu si lu mancia ci veni lu sdegnu.

 

Cumpari, chi parlati cu ‘sa vuci ardita,

eu ‘nsacchetta tegnu ‘n’armuzza parata

e ti fazzu ‘na bona ferita,

si vi ‘ncontru ‘nta dda strata,

vi fazzu fari ‘na bedda vamparata.

 

Cumpari, chi t’avanzi a fari ‘stu pallari,

chi davanti a la genti mancu arraggiuni,

chi si t’incocciu ‘nta qualchi canali,

di la tò peddi  na fari un varduni. (3)

 

(3) Varduni: semplice specie di sella, basto.

 

Un varduni na fari, stravacanti!

chi tu,  cu lu to cori, fai l’mpunenti

e si mi stai ancora cca davanti,

cu un paggnittuni ti rumpu li denti.

 

Chissu fa fari essiri viddanu

nun siti bonu a pallari a lu scuru,

pallati sempri cu lu lustru chiaru

e quannu c’è genti, pallati sicuru,

ma si fussi cosa di mettivi a manu,

tegnu prudenzia picchì sugnu sulu.

 

Cumpari, chi pi viddanu mi pigghiati,

viddanu ci siti vui, comu beni sapiti

e vaiu dittu facemu la paci

vasinnò vi salutu e cu siti siti.

 

 

Viddanu nun sugnu e nun sugnu un prufissuri

ma qualsiasi arti ti pozzu ‘mparari,

ora mi staiu ‘nsigniannu l’arti di lu muraturi

e si campu, pi l’occhi a vui putiri murari.

 

Vui, muraturi nun ci siti e v’avantati,

comu a ‘stu puntu prudenzia unn’ aviti?

Eu vi nni dassi tutti masciddati,

si vi ‘ncucciassi quannu v’inniti.

 

Cumpari, mi pari c’aviti la faccia tosta,

nun lu sapiti chi oggi è festa,

vi nni dassi quattru ‘nta ‘ssa crozza,

chi la testa vi la facissi centun pezza.

 

Caru cumpari, tiniti carmanza,

juntu a ‘stu puntu, ci voli prudenza.

Eu vi canusciu di la vostra picciuttanza

e sacciu puru la vostra discinnenza.

 

Oh, ma chi vi pari chi discinnu di qualchi facchinu,

va beni chi sugnu figghiu di viddanu,

ma pi ‘mparari  a vui,  sugnu lu primu

e s’avissi carta, ‘nchiostru, pinna e calamaiu,

ora chi sacciu scriviri ‘u latinu,

vi pittassi supra un cartulinu.

 

Caru cumpari, parlati sirenu,

nun c’è bisognu di pallari sparu,

lu viriti ‘nta Cena quantu semu?

e quannu scemu fora, arraggiunamu.

 

C’arraggiunari cu tia chi si picciottu?

Eu tuttu ci l’aiu persu lu cuncertu,

pirtusa tinni fazzu quantu un crivu d’occhiu,

si trovu lu cuteddu ‘nta lu me cileccu.(4)

 

 

Caru cumpari, chi iri ‘ncallutu,

 nun sugnu degnu di starivi allatu,

vi vasu, vi rivasu, vi fazzu riverenza e vi salutu

e m’aviti a scusari si v’aiu mancatu.

 

Già lu viditi chi scusa mi pigghia

dopu chi m’a ‘nsistutu a la battagghia,

eu lu mittissi ‘supra la rarigghia

e ‘ncapu lu focu forti, ammenu squagghia.

 

Vui siti  la carni e jeu lu cuteddu

e si siti bonu, mi fatici un tagghiu,

eu vi vegnu cu lu beddu beddu

e vui vi mittiti comu un gaddu.

 

(4) Cileccu: panciotto

 

Comu un gaddu mi ci mettu cu raggiuni,

picchì m’apparteni ancora di pallari

e vui prima di pallari cu mia,

unn’aviti a sbagliari,

v’aviti a lavari la ucca cu l’acitu e lu sali.

 

La ucca cu l’acitu e lu sali nun mi lavu

picchì sugnu picciottu e subitu ci arrivu,

e viu a Gesuzzu cu lu munnu ‘n’manu,

pirdunatilu vui, Gesù Bamminu.

 

Gesù Bamminu t’avi a pirdunari

dopu chi l’ai offinnutu,

pezzu di ‘ngnuranti?

Gesuzzu un mali t’avissi a mannari,

fariti moriri dintra a un canali

e scurciariti la peddi comu li muli

 

Comu parlati cu tantu sdegnu!

Chi sugnu armalu, chi m’avi a scurciari?

Chista è ‘na liti chi facemu agn’annu

( A DUE VOCI, INSIEME )

e di cumpagni n’avemu a pirdunari

 

 

E di cumpagni damuni la manu,

cuminciamu  a dumannari a lu Signuri

e salutamu a unu a unu anchi li tri Santi

chi sunnu ‘nta ‘st’altari,

gridamu tutti cu pumpa e alliria

 “Viva Gesù, Giuseppe e Maria”.

 

 

Seconda parte: inno a San Giuseppe, invocazione ecc.

 

 

Eccu un suspiru e acchianu dda ‘ncapu

‘sti parti a San Giuseppi eu ci dicu,

cu foru li divoti di ‘sta cena,

pitanzi ci nni foru centu e una

e cuddureddi ci nn’è dumila

e cca davanti c’esti la spera

c’è fatta perfinu la racina.

 

Li furficicchi su cca a ‘sta cantunera

chi sunnu di Maria nostra Signura,

li pisciteddi chi su ‘nta li bicchiera

chi vannu girannu l’acqua pura.

 

Puru ci fu Maria chi nun fici arruri,

li turchi ci la persiru la firi,

e morsi ‘ncruci lu Nostru Signuri

pi sarvari a niatri cristiani,

e morsi ‘ncruci lu Nostru Crucifissu

pi l’amuri sò pena e trapassu.

 

Trapassu, trapassu ‘sta jurnata

chi la sintenza ci arrivau tutta ‘navvota,

la curuna di spini è priparata

e chiova e marteddi sunnu cca prisenti,

nun  cafuddati forti chi sunnu carni di santi.

 

Cristu è lu nostru Diu, mortu ‘nnuccenti,

Pilatu chi lu tradiu a lu Signuri

e Giuda lu vinniu trenta dinari,

Morfu cafuddava senza timuri,

chi la scrittura nun vosi tagghiari.

 

Giuvanni, che frateddu a lu Signuri,

quannu è disposto sempri a lampiari,

quannu lampia nun ni rizzilamu,

e subitu la cruci ni facemu.

 

A San Giuvanni nui lu priamu.

Vanni è dispostu a grapisi lu celu

e di lu celu cari n’abissu,

Maria v’accorda ‘stu fracassu.

 

Cu ‘mmita tri poviri d’ogni usu,

v’appigghia lu megghiu postu ‘mparaddisu.

Lu paraddisu nun è fattu pi niatri piccatura,

chi ci nni semu assai,

Maria fici lu munnu e nun ni pò cchiui,

forsi si cuitassiru ‘sti vai.

 

Ora, mi fazzu ‘sta cruci e l’accumenciu

lu Patri Nostru cu l’AveMMaria,

priamu a lu Riuzzu San Vincenzu

si m’aiuta la Vergini Maria.

 

Oh, Vergini Maria!  Dunami aiutu,

eu sugnu un piccaturi scilliratu,

prea lu Figghiu tò ‘mbrazza tinutu,

sira e matina l’artaru aduratu.

 

Oh, dannatu!  Oh, piccaturi!

Sinu li manu e li peri ci l’aiu ‘nchiuvatu,

Ci l’aiu ‘nchiuvatu e minn’aiu pintutu,

eu mi nni pentu cu mali di chiantu,

Diu mi duna lumi ogni mumentu,

mi raccumanna a lu Spiritu Santu.

 

Spiritu Santu, dumani ‘ntillettu,

vi raccumannu a chistu fattu,

e Diu a ‘sti paroli statimi attentu.

 

Me cari cristiani, ‘mmiatu

l’omo chi avi ‘sti doni,

li porta ‘mparaddisu a triunfari.

 

Oh! triunfiari, che bella ‘sta strata,

tutta di doni culanti e pulita,

ogni omu faccia la storia amata

pi fari la storia finita.

 

Nun chianci l’antu chi sugnu malatu,

la morti certu l’avemu pi usu,

chianci a San Giuseppe p’avvucatu

e lu Signuri ch’esti lu sò spusu,

gridamu tutti cu granni alliria:

“VIVA GESU’, GIUSEPPI E MARIA”

 

 

Terza parte: ulteriore invocazione

 

Cuntimpra, Giuseppi quantu è santu,

patri, li vostri razii quantu sunnu,

Giuseppi è Santu e supra d’ogni Santu

e ogni Santu ci fa riverenza

e anchi puru lu Spiritu Santu

s’accosta a la Santa ubbidienza.

 

Vosi veniri cca ‘sta ran jurnata,

vinni a ‘mmitari ‘stu ran Patriarca,

vosi veniri a binidiri ‘sta cena,

vidi chi ogni pirsuna ci cuntratta;

 

mi l’annu dittu chi esti bella veru,

c’esti puru lu iucu di l’acqua,

c’esti fatta ‘na bedda lumera,

la citalena lu patruni accatta,

 

chi ran fidi chi cciavi ‘stu patriarca;

biatu cu la pò fari cchiù pumpusa,

spenni dinari e ‘ntressi unni calcula

pinsannu’sti tri santi maestusi.

 

Maria Santa cu lu Patriarca,

‘stu Bammineddu tisu pari ‘na luci,

lassamulu a ‘sti figghi ‘sta tassa

d’essiri di San Giuseppi primurusu

e San Giuseppi ‘sti doni un lassa,

ca li voti sò sunnu meli e duci.

 

Semu tutti di la stessa classi,

pensamu l’armi chi sunnu cunfusi

e quannu l’arma si vitti cunfusa,

nesciri di lu ‘nfernu mi vurria,

va spasimannu e la sò porta è chiusa

e chiama Gesù, Giuseppi e Maria.

 

Ci rispunniu Maria l’addulurusa,

ti dispisasti di la facci mia,

eu ti dava la strata battuta,

afflitta, scunsulata e piatusa.

 

Pensa a la mala vita chi facia

bistimmiannu cu la menti chiusa

a Macinga (5) chi addossu lu tinia;

Ora chi di l’arruri sugnu pintutu,

ti pari un ci nn’è cchiù pi la l’arma mia

l’aviti ‘ntisu già comu si usa?

 

(5) Macinga: maschile scritto anche  macingu, etimo lat. “machineus” = macchinatore, orditore, demonio (TP) rifer. “Dizionario etimologico della lingua siciliana” – Luigi Milanesi

In altra fonte: Giuseppe Gioni 1885, Saggio di etimologie siciliane: Macinga, sost. femminile; Macingu; s. m. diavolo, satanasso:  il Traina dice “forse dal greco “màchimos” pugnatore; Forse forma corrotta dal lat. malignus e poi macingu

 

Un’arma persa quali esti la via,

ma nun pinsamu chi nun ci voli spisa,

si fussi pi dinari, nun si farria,

ci voli un pocu la menti rimisa

p’amari a Gesù, Giuseppi e Maria.

 

‘Sta notti mi sunnai ch’era na ‘u scogghiu,

supra un pezzu di petra chi durmia,

eu mi ruspigghiu e dicu “Dunni pigghiu?

‘Nta lu mari nun c’è vaneddi e mancu via”.

 

Oh, Patriarca  di lu Paraddisu, aiutatimi vui!”

Matri Maria, mentri lu mari musioni fici,

‘na varcuzza chi ghia e vinia, signu mi fici

cu lu fazzulettu, chi fu curtisi abbicinarisi a mia,

 

detti ‘na manu,  mi fici ‘mmarcari e mi dirigeru

e ‘nt ‘inna bona via; chistu fu sonnu,

un sacciu siddu è beru, fu visioni di la puisia,

‘sti tri persuni chi mi dirigeru

foru Gesù, Giuseppi e Maria.

 

Maria, ch’esti la fonti di li boni fonti,

chi abboniu tutti li funtani,

Maria, i tò ricchizzi su tesori particulari,

a cu li voli dari stu jornu, chi è jurnata d’allirizza,

chi jurnata di razia è stu jornu;

 

Maria cumpari di la so biddizza

comu lu suli ‘nta lu mezzu jornu;

stu jornu è di Maria l’Annunziata

‘mmiati cu ‘tri virgineddi ‘mmita,

cu ‘mmita tri virgineddi ‘sta jurnata,

s’inni va ‘mparaddisu a l’atra vita.

 

Lu Patreternu manna l’ammasciata,

pi spusa vosi a Giuseppi e Maria,

ci mannau ‘na rosa ‘mmuttunata,

senza nissuna macula ch’avia,

supra li navi misi spampinata,

si fici lu fruttu a lu veru Messia.

 

Guarda quant’è dda casa cunsulata,

dunni c’è Gesù, Giuseppi e Maria.

Ridemu tutti cu pompa e alliria

VIVA GESU’, GIUSEPPI E MARIA

Conclusione

 Di solito, ma ciò dipende, ovviamente, dal grado di familiarità che i narratori hanno con la famiglia che ha realizzato l’altare votivo, la recitazione si conclude con un burlesco finale nel quale i due compari chiedono garbatamente, o in maniera esplicita e quasi provocatoria, di avere qualche ricompensa per l’opera di intrattenimento svolta. Tuttavia, è nelle corde della tradizione il dovuto ringraziamento a chi allieta con le Part di San Giuseppe e il/la padrone/ padrona di casa non potrà mai negare al narratore la cudduredda o il buon bicchiere di rosolio, ma tutta la comparsata rientra nella rappresentazione scenica di contorno che arricchisce la già pomposa manifestazione celebrativa della “CENA “ di San Giuseppe. Il messaggio è assai chiaro: mai si elargirà denaro per ricompensare gli attori. Il dono della generosità condivisa e palese vale molto di più dello “sterco del diavolo”. La pregnante semplicità popolare assegnava al pane benedetto (cudduredde ecc.) e al vino un forte valore simbolico e religioso che tutti accettavano di buon grado, considerandolo segno tangibile della Grazia che era tra loro in quel santo giorno.

Ecco un esempio che ho trascritto per la chiusa della Parte di San Giuseppe:

’Sta parti l’avi studiata la me menti,

pi dirla ai tri santi trionfanti.

Si la patruna  n’arresta cuntenti,

mi duna la benedizioni di li Santi“

 

“Ora chi la nostra parti l’avemu ditta,

mi manca la lena e lu suspiru,

a la patruna vulissi chiamari,

siddu mi duna un bicchieri di vinu”

 

“Un bicchieri di vin uni l’avi a a dari

picchì ni tocca pi divuzioni,

poi una, dui, tri, quattru cudduri, 

e di ss’aranci dui carteddi chini,

di ssi limiuna dui visazzi boni,

quantu ni carricassi quattru muli”

 

“Ma lu viditi quantu è tosta la patruna,

siddu d’assittata, si rimina!

Si nun mi duna n’arancia e na cuddura,

ni carricamu ‘a cena cu tutta la patruna“

Salemi 15 febbraio 2020

N.d.r.

Il redattore chiede umilmente scusa per eventuali strafalcioni o imprecisioni intercorse nella fase di trascrizione del testo. In conclusione, come ho ripetuto altrove, vi posso assicurare come non sia stato per niente agevole tentare di raccogliere per iscritto talune Parti di San Giuseppe ma, in fondo, il gioco ne è valsa la candela. 

San Giuseppe cena a Salemi – prima parte

San Giuseppe cena a Salemi – seconda parte

San Giuseppe cena a Salemi – terza

parte

Le Parti di San Giuseppe in Salemi

Gioacchino Di Bella

L’uso del testo e/o delle immagini contenute su questo sito, sia per intero che parziale, senza previa autorizzazione è proibita. Per ogni uso delle immagini e dei testi siete pregati di contattare l’autore con largo anticipo, mediante e-mail. Il contenuto di questa pagina e tutti i contenuti del sito (testi, immagini ecc.) sono di proprietà  intellettuale dell’autore e sono soggetti a “Riproduzione Riservata“; né è, quindi,  vietata, ai sensi della Legge 633/41, la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione scritta.

Cena di San Giuseppe - Salemi 2019
In classifica